CA24 Mobile

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 3.0.6
  • Compatibility: 4.0 and up
  • Author: Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: com.finanteq.finance.ca
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the CA24 Mobile app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

CA24 Mobile Review

0

Aplikacja CA24 Mobile pozwala klientom Credit Agricole Bank Polska S.A. na zarządzanie kontami, kartami kredytowymi i produktami oszczędnościowymi. Za pomocą aplikacji możesz, m.in., wykonać przelew, spłacić kartę kredytową, doładować telefon lub założyć lokatę. Przed skorzystaniem z aplikacji należy podpisać Umowę Bankowości Elektronicznej CA24. Zawarcie umowy jest możliwe przez serwis internetowy CA24, serwis telefoniczny CA24 lub w placówce Credit Agricole.Szczegółowa lista funkcjonalności CA24 Mobile:Rachunki bieżące
- lista rachunków, szczegóły rachunku
- historia transakcji, szczegóły transakcji
- lista i szczegóły blokad na rachunku
- płatności
- podgląd zleceń stałych – lista
- doładowania telefonówRachunki kart kredytowych
- lista rachunków, szczegóły rachunku
- historia transakcji, szczegóły transakcji
- lista i szczegóły blokad na rachunku
- płatności (przelewy z rachunku, w tym w ramach opcji „Twoje rachunki”)
- spłata karty kredytowej
- doładowania telefonówOszczędności i lokaty
- rachunki oszczędzam
- lokaty terminowe
- programy systematycznego oszczędzania
- otwarcie lokaty (w tym lokaty promocyjnej)
- wpłaty i wypłaty z Rachunków OszczędnościowychInne
- zmiana hasła/PINu mobilnego
- lista zdarzeń
- geolokalizacja
- Click2Call (zadzwoń do banku bezpośrednio z aplikacji)
- Click2Mail (wyślij maila do banku bezpośrednio z aplikacji)
- kalkulator kursów walut
- tabela kursów walut
- obsługa kodów QR (automatyczne wypełnianie formularza przelewu)
- demoPrzed zalogowaniem należy aktywować aplikację – w tym celu będziesz potrzebował identyfikatora oraz klucza, którymi na co dzień logujesz się do Serwisu internetowego. Podczas procesu aktywacji nadasz sobie Hasło mobilne, służące do logowania do aplikacji oraz PIN mobilny, którym będziesz autoryzował operacje. Proces aktywacji jest autoryzowany hasłem SMS.

CA24 Mobile application enables customers to Credit Agricole Bank Poland SA to manage accounts, credit cards and savings products. Using the application, you can, among others, to make a transfer, pay off the credit card recharge your phone or open a deposit.Before using the application should be signed Electronic Banking CA24. Conclusion of the agreement is possible by the Internet service CA24, CA24 telephone service or institution Credit Agricole.A detailed list of functionality CA24 Mobile:current accounts
- A list of accounts, account details
- Transaction history, details of transactions
- A list and details of locks on the bill
- payment
- Preview of standing orders - list
- Top-upCredit card bills
- A list of accounts, account details
- Transaction history, details of transactions
- A list and details of locks on the bill
- Payments (transfers from the account, including in the framework of the "pay your bills")
- Repayment of credit card
- Top-upSavings and deposits
- Saving money bills
- Term deposits
- Systematic savings programs
- The opening of deposits (including deposits promotional)
- Deposits and withdrawals from the Savings AccountsOther
- Change your password / PIN mobile
- List of events
- geolocation
- Click2Call (call the bank directly from the app)
- Click2Mail (send an email to the bank directly from the app)
- Exchange rate calculator
- Table of exchange rates
- Support for QR codes (automatic filling in the form of transfer)
- demoBefore logging must enable - to do this you will need ID and key, which every day log on to the Website. During the activation process, you give yourself a mobile password, for logging on to the application and the mobile PIN, which will be authorized operations. The activation process is authorized password SMS.
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top