First Data Laboratorium

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.7
  • Compatibility: 4.4 and up
  • Author: exceet Card AG
  • Content rating: Everyone
  • Package name: simpleevent.co.simpleevent
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the First Data Laboratorium app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

First Data Laboratorium Review

0

W ostatnich dekadach jednym z niewielu stałych elementów rynku jest wysoka dynamika zmian. Rozpoczynając prace nad innowacją produktową dziś, musimy pamiętać, że trafi ona na rynek bankowy jutra. Planując rozwój aktualnych produktów i tworząc nowe rozwiązania musimy mieć na względzie przede wszystkim realne potrzeby klientów, które chcielibyśmy zaspokoić poprzez wygenerowanie nowej wartości. Co ważne, powinniśmy skupić się na potrzebach klienta przyszłości. Czego będzie potrzebował? Jakie będzie miał oczekiwania względem płatności? Czym możemy go pozytywnie zaskoczyć? Celem spotkania jest nie tylko prototypowanie przyszłych produktów, lecz także pokazanie, jak nasza wizja przyszłości wpływa na podejmowane działania i jak efektywnie z tej wiedzy korzystać. Jak kształtować przyszłość sektora bankowego? Jak kwestionować założenia? Jak prototypować produkty pożądane przez rynek i klientów? In recent decades, one of the few fixed elements of the market is the high rate of change. Starting work on product innovation today, we must remember that it will look at the banking market of tomorrow. When planning the development of current products and creating new solutions, we must bear in mind above all the real needs of customers, we would like to meet by generating new value. Importantly, we should focus on customer needs future. What is needed? What will have expectations for payment? What we can positively surprise? The aim is not only prototypes of future products, but also to show how our vision of the future influences the actions and how effectively this knowledge to use. How to shape the future of the banking sector? How to question assumptions? How prototypować products demanded by the market and customers?
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top