Kallxo

FinancilApps.World is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Internews Kosova
  • Content rating: Everyone
  • Package name: rollingrabbits.com.kallxo
Get app Read review Hype your app Comments

Facetune

Unfortunately, professional review of the Kallxo app is not yet ready. This app is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this app and make own review - write us. We are looking for talented app critics!

Kallxo Review

0

Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion.
Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Ne zotohemi që t'i hulumtojmë rastet e raportuara duke e ruajtur identitetin e raportuesëve, duke i verifikuar të githa faktet sipas starndardeve më të larta të gazetarisë hulumtuese, t'i publikojmë të gjeturat tona dhe do të kërkojmë nga institucionet relevante të ndërmarrin hapa ligjor sipas mandatit të tyre.

The online platform www.KALLXO.com is a joint project of the organisations Internews Kosova, Balkan Investigative Reporting Network and Anti Corruption Agency.
The platform offers opportunities for all Kosovo citizens to report on corruption, fraud, conflict of interest as well as on other cases such as abuse of official position.
We are committed to investigate the reported cases while protecting the identity of those who report, fact checking and applying the highest standards of investigative journalism, publish our findings and request proper legal measures from relevant institutions.

Online platforma www.KALLXO.com je zajednički projekat organizacija Internews Kosova, Balkanske Mreže Istraživačkog Novinarstva i Agencije Protiv Korupcije.
Platforma pruža mogućnost svim kosovskim gradjanima da prijavljuju slučajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slučajeve zloupotrebe službenog položaja.
Mi se zalažemo da ćemo istražiti prijavljene slučajeve i pritom štititi identitet dojavljivača uvažajući najviše standarde istraživačkog novinarstva, da ćemo objaviti nalaze i tražiti poduzimanje odgovarajućih zakonskih mera od nadležnih institucija.
I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top